.: Bemutatkozás :.
Menű
Újdonságok
Letöltések
Munkacsoportok
PIE könyv
Programok
Kiadványok
Hírmondó
Zöldköznapok
Nyitólap

A KÖRLÁNC

Módosított Egyesületi Alapszabálya

A Környezeti Nevelési Programtól az Országos egyesületig

  Az Amerikai Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala (US EPA) és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) egy kormányközi megállapodást kötöttek 1992-ben a magyarországi környezeti nevelés fejlesztését elősegítő közös programról. 
      A cél a helyi közösségek bevonásával történő tanterv- és programfejlesztés, amelyek a helyi környezeti értékek megóvására, a nehézségek és problémák megelőzésére, megoldására irányulnak. 

      A KÖRLÁNC nevet a programnak Havas Péter adta, aki kezdettől e program vezetője.
      A KÖRLÁNC szó kifejezi közös környezetünkben való összezártságunkat, egymásrautaltságunk és együttműködésünk szükségességét.
      A kezdeti évben két munkacsoport jött létre (az Esztergomi Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző és a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolákon), amelyekben a helyi óvodai és iskolai környezeti nevelési programok és tantervek kifejlesztésére készítettek fel pedagógusokat. A KÖRLÁNC megalakulásától kesdődően a helyi környezeti nevelési programok elkészítéséhez, megvalósításához és értékeléséhez nyújt módszertani és szakmai segítséget A KÖRLÁNC helyi munkacsoportjai köré közoktatási intézmények kapcsolódtak, az országos irodában elkészült a havonta megjelenő hírlevél, a Hírmondó terve. A Körlánc Hírmondó havonkénti megjelenése a hálózatépítés hatékony eszköze, amelyet később kiegészített a létrehozott honlap és elektronikus hírlevél is.
      Az Amerikai Egyesült Államok EPA projektje 1994-ben lezárult, azonban a létrejött KÖRLÁNC hálózat fenntarthatóvá vált azáltal, hogy a KÖRLÁNC Program az Ökológiai Kultúra Fejlesztéséért Alapítványhoz (ÖKFA) kapcsolódott, amelyet a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, valamint a Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogattak. A KÖRLÁNC korábbi pályázatai alapján jelentős pénzügyi segítséget kapott a SOROS Alapítványtól, az Ökotárs Alapítványtól, a Központi Környezetvédelmi Alaptól. Támogatóink között voltak az INFOGROUP Kiadó Kft., az Ipar a Környezetért Alapítvány és a Közoktatás Modernizációs Alap.

      1998 áprilisában a KÖRLÁNC Program kiszélesedett, megnövekedett. Munkacsoportjainak száma bővült, a program országossá vált. Ez felvetette a szervezeti átalakulás, az önállósodás szükségességét. Létrejött a KÖRLÁNC Országos Egyesület a Környezeti Nevelésért, amely az egyik legnagyobb hazai környezeti neveléssel foglalkozó közhasznú civil szervezet. A Fővárosi Bírósági nyilvántartási száma 8024, bejegyzésének időpontja 1998.04.03.A Körlánc Országos Egzesület egy esztendővel később (1999. 04- 05.) Kiemelten Közhasznú társadalmi szervezetté vált. Az Országos Egyesület munkája a Közgyúlés által megvitatott és elfogadott éves munkaterv alapján, történik, a szervezete az Országos irodából (központ), az egyes vidéki (önálló telepi alszámlával rendelkező) Munkacsoportokból és a kapcsolódó külső Könyvelőirodából ( Szentkirályi Könyvelő és Tanácsadó Iroda, 1123 Budapest, Alkotás u. 11) épül fel.
      A KÖRLÁNC Irodán történik a tagok regisztrációja és a tagnyilvántartás, valamint az ország hét munkacsoportjának logisztikai és munkatervi koordinációja. A Körlánc Iroda szerkeszti és terjeszti a Körlánc Hírmondót, a Honlapot, a Körlánc Könyvek sorozatban megjelenő könyveket. Tevékenységünk átfogja a környezeti nevelés széles eszköztárát: pedagógus továbbképzéseket és országos konferenciákat szervezünk, nemzetközi kapcsolatokat ápolunk, kutatásokat végzünk. Kiadjuk és terjesztjük a KÖRLÁNC Könyvek sorozatot, amelynek eddig tizenkét kötete jelent meg. Együttműködünk az ELTE Neveléstudományi Tanszékével, a Pszichológiai Tanszékcsoporttal, a Humánökológia Programmal, a Védegylettel, a Tanárképzők Országos Szövetségével, az Apáczai Tankönyvkiadóval, a Pedagógiai Projekt Társasággal, az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottságával, a Fővárosi Állat- és Növénykerttel, az Országos Közoktatási Intézettel és számos országos és helyi környezetvédő intézménnyel, szervezettel.
      Sok pedagógusjelölt, tanárszakos hallgató és az egyes Doktori Iskolák növendékei segítik munkánkat. Partnerünk a Tanárképzők Szövetsége, az Óvodapedagógus és Tanítóképző Főiskolák Egyesülete.

      A Körlánc megalakulása óta szerkesztjük és kiadjuk a KÖRLÁNC Hírmondó című, havonta megjelenő hírlevelünket, amelyet díjtalanul küldünk meg sokszáz óvodának, iskolának, múzeumnak, környezetvédő szervezetnek, szakembereknek és pedagógiai intézeteknek. Hírmondónk olyan módszertani folyóirat, amelyben pályázatokról, rendezvényeinkről adunk hírt, újabb hazai és külföldi környezeti nevelési eljárásokról és fejleményekről számolunk be.
      Munkacsoportjaink száma az évek során növekedett, 1997 végén már Budapest, Debrecen, Eger, Esztergom, Kecskemét, Sopron, Szeged egy-egy felsőoktatási intézményében dolgozik szervezett és saját költségvetéssel rendelkező munkacsoport.
      Munkacsoportjaink helyszínein elősegítjük civil egyesületek létrejöttét, amelyek az adott település környezetvédelmére, értékei megőrzésére és a nevelés elősegítésére vállalkoznak. Közös célunk a környezeti tudatosság elősegítése, a környezettudatos magatartás erősítése. Ehhez kínálunk műhelyeinkben kifejlesztett tanterveket, programokat, hatékony pedagógus továbbképzéseket, könyveket, szaktanácsadást és szakértői szolgáltatásokat. Minden esztendőben megrendezzük éves szakmai konferenciánkat, amelynek témája a hazai környeseti nevelés éppen aktuális feladata és a helyi eredmények, fejlesztések bemutatása. Utóbbi konferenciáink a fenntarthatóság pedagógiája hazai gyakorlatának kidolgozásával és fejlesztésével foglalkozott.

A KÖRLÁNC Egyesületbe való belépés egyszerű:
a csatlakozási szándékot levélben kell megírni az országos irodára, az egyesület ügyvezető elnökének, Ádám Ferencnek címezve:


   Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kara,
6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-12
.

 Az éves tagdíj: magánszemélyek esetén    1000,- Ft
  intézmények számára     10.000,- Ft
  nyugdíjasoknak és diákoknak 200,-Ft

A KÖRLÁNC egyesületi tagság sokféle előnnyel és kedvezménnyel jár. Ezekről bővebben az alapszabály ad tájékoztatást, amely itt megtekinthető

E-mail jelentkezés és további információ: Ádám FerencA 2004. évi Közgyűlés jegyzőkönyve


Készült: A Körlánc Kiemelten Közhasznú Országos Egyesület 2004. évi beszámoló és tisztújító közgyűlésén 2004. 08.27.

Közgyűlés helyszíne: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kara, 6000 Kecskemét Kaszap u. 6-14 , díszterem
A közgyűlés időpontja: 2004. 08. 27. 11.00 óra

Jelen vannak: Dr. Havas Péter elnök,
a mellékelt jelenléti íven szereplő egyesületi tagok
A második időpontban meghirdetett közgyűlés határozatképes.

A közgyűlés tervezett napirendje:
1. Beszámoló az egyesület 2003 évi tevékenységéről
2. Az egyesület 2003-es évi Közhasznúsági Jelentésének megvitatása és elfogadása
3. Alapszabály módosítás
4. Tisztújítás
5. Egyebek

Témák, tartalom:

Dr. Havas Péter: Köszöntöm a jelenlévőket. A Körlánc három napos Országos Szakmai Konferenciájának ad helyszínt Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kara. Ez a Közgyűlés rendkívüli mert tisztújító és alapszabályt módosító lesz.
A tisztújításra az ad alkalmat, hogy lejár a Körlánc vezetőségének 5 éves mandátuma.
A Körlánc vezetősége nevében kérem tagságunktól felmentésünket a további vezetői munkánk alól.
Szeretnék köszönetet mondani vezető társaimnak, a jelenlévőknek és a jelen nem lévőknek is az 5 éven át tartó folyamatos munkáért, amellyel segítették egyesületünket, és hozzájárultak a magyarországi környezeti nevelés ügyének jobbításához. A továbbiakban szeretném javasolni, és kérem szavazataitokat, hogy a Tisztújító Közgyűlésünk levezető elnöke Dr. Ilosvay György tanár úr legyen.
Kérem, hogy kézfeltartással jelezzétek egyetértésüket.
A Körlánc egyöntetűen megszavazta Dr. Ilosvay György munkacsoport vezetőt a Tisztújító Közgyűlés levelezető elnökének.
A jegyzőkönyvet Némethné Varga Edit vezeti . Kérem kézfeltartással jelezzék egyetértésüket a jegyzőkönyv személyével kapcsolatban.
Megállapítom, hogy elfogadták a javaslatot a jegyzőkönyvvezető személyét.
A jegyzőkönyv hitelesítők személye: Ádám Ferencné és Dr. Kuti István
Megállapítom, hogy elfogadták a jegyzőkönyv-hitelesők személyét.

 

Dr. Ilosvay György levezető elnök:
Szeretettel köszöntök mindenkit a Körlánc Országos Konferenciáján. Megállapítom, hogy a megismételt közgyűlés határozatképes. Felolvasom a javasolt napirendi pontokat: - -

- Beszámoló az egyesület 2003 évi tevékenységről
  Előadó: Dr. Havas Péter

- Az egyesület 2003 évi közhasznú jelentése
  Eladó: Dr. Havas Péter

- Alapszabály módosítása
  Előadó: Ádám Ferenc

- Tisztújítás
  Előadó: Eperjesy Barnabásné

- Egyebek

A napirend pontok egyhangúlag elfogadták a tagok.

1. napirendi pont
Beszámoló az egyesület 2003 évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Havas Péter

A 2003-as év Körlánc történetében egy felejthetetlen nehéz év volt. Munkacsoportjaink kivétel nélkül mind forráshiánnyal küzdenek. Önkéntes, társadalmi munkával végezték a tevékenységeket. A 2003-as esztendő a Körlánc számára a helyi Környezeti nevelés programokra való felkészülés jegyében telt.
A Körlánc közül többen részt vettünk abban a Környezeti nevelési egyesületek című kezdeményezésű munkában, amellyel a környezeti nevelés minta program elkészítési folyamatának neveztük.
Többen részt vettünk a Nemzeti Környezeti nevelési stratégia továbbfejlesztett megalkotásában. A mű elkészült. A Környezeti nevelés európai arénájában is komoly nemzetközi érdeklődés és szakmai siker koronázza.
A 2003-as év kiemelkedő tevékenysége volt a Körlánc számára a Debreceni Országos Konferenciánk megrendezése. Ezen a konferencián a Fenntarthatóság pedagógiája, pedagógiai gyakorlata volt bemutatva.
Debreceni Tanítóképző Főiskola, Debreceni Tudományegyetem, az ottani óvodai és gyakorló iskola néhány más helyi intézmény együttműködésével megvalósított konferencián, 180 részvevővel dolgoztuk fel és mutattuk be ennek a témakörnek néhány összefüggését. A konferencia előadásairól, műhelyeiről megjelent egy konferencia tanulmánykötet, amelyet a főiskolával a Körlánc közösen adott ki.
A konferenciáról a Körlánc honlapján beszámoltunk.
A Körlánc Hírmondónak csak 4 száma jelent meg forrás hiány miatt.
A 2003-as évben számos helyi munkacsoportnál tervezett és megrendezett programok voltak, amelyet Körláncos pedagógusok valósítottak meg.
(óvodákban, iskolákban, erdei iskolai, óvodai intézményekben)
A szakmai beszámolómat azzal zárnám, hogy a 2003-as évben a tagság megmutatta, hogy az önkéntes munkával rengeteg minden megvalósítható, ám a forráshiány drámai hatékonyság csökkenést okozott, és okoz. A Körlánc vezetősége számára ez nagy kihívást jelent.
Ez a beszámoló írásban is megjelent (lásd a mellékelt anyagot)
A beszámolóhoz kérdés, hozzászólás nem történt.

A Körlánc tagjai egyhangúlag elfogadták Dr. Havas Péter beszámolóját a 2003-as esztendőről.

2. napirendi pont
Az egyesület évi közhasznúsági jelentése

Eladó: Dr. Havas Péter

(A közhasznúsági jelentésünk rövid írásos változatát a Körlánc tagjai megkapták)

A társasági törvény és a közhasznúságról szóló kiegészítő jogszabály előírja az egyesület közhasznúsági jelentésének nyilvánosságra hozatalát. Amennyiben a 2003 évi közhasznúsági jelentést e közgyűlés elfogadja, javasolom a Körlánc honlapján nyilvánosságra hozni.
A forrásaink azok a meghirdetett pályázatokon nyert támogatások, amelyeket itt felsorol a jelentés 3. lapja. (lásd a mellékelt anyagot).
A közhasznúságról szóló törvény előírja, hogy ezekkel a pénzforrásokkal, - tekintettel arra, hogy ezek az adófizetők állampolgárok közpénzei-, ezekkel a társadalmi célú tevékenységeket finanszírozzunk. Ezeket a tevékenységeinket eredményeikben közkincsé tettük. Azokat a szellemi termékeket, - a Debreceni Konferencia kiadvány kötetére gondolok-, a honlapon megjelent információra, közkincsé, és hozzáférhetővé tettük.
A források felhasználására számviteli felbontást láthattok. (lásd a mellékelt anyagban).
Ezúton mondok köszönetet a Szentkirályi Könyvelő Iroda munkatársainak, akik a Körlánc szerződésben foglalt hivatalos könyvelői, akik a számviteli törvénynek megfelelően a közhasznúsági jelentés számszaki ellenőrzését elvégezték.
A bevételek és kiadások egyenlegét vizsgálva a Körláncnak nem volt és mind a mai napig nincs állandó alkalmazottja. A Körlánc tisztségviselői nem kapnak fizetést. Tevékenységünket a 2003-as esztendőben is önkéntes társadalmi munkában végeztük. Költségeinket térítette a Körlánc, ám munkánkat önkéntes felajánlásként végeztük. A Körláncnak sem bérleménye, sem tulajdona nincs, ezért nincs leltár készletünk.
(lásd a mellékelve a bevételek és kiadások táblázatát).
Kérdés, hozzászólás a beszámolóhoz nem történt.

A Körlánc tagjai egyhangúlag elfogadták a Körlánc Egyesület évi közhasznúsági jelentését.

A Körlánc vezetősége ezzel a beszámolóval befejezte eddigi tevékenységét. Dr. Havas Péter vezető társai nevében is bejelentette a Körlánc eddigi vezetésének felmentését, lemondását.
Köszönik a tagság bizalmát, és együttműködését és a rendkívüli sok munkát.

A Körlánc tagjai egyhangúlag elfogadták a vezetőség lemondását.

3. napirendi pont
Alapszabály módosítása

Előadó: Ádám Ferenc

Az Alapszabály módosításhoz is készült anyag, amelyet a Körlánc tagjai megkaptak.
(lásd a mellékelve az anyagot). Az egyesület vezetősége februárban kezdett tárgyalásokat, arról, hogy a Körlánc székhelye megváltozik. Az előadó pontonként felolvassa a módosítási javaslatot(lásd melléklet)
Hozzászólás, kiegészítés nem történt a napirendi ponthoz.

A Körlánc tagjai egyhangúlag egyetértettek az ismertetett Alapszabály módosítással.

4. napirendi pont
Tisztújítás

Előadó: Eperjesy Barnabásné

Jelölő Bizottság elnökeként értesítettem a tagokat arról, hogy tisztújítás lesz, és javaslatokat kérünk az új bizottsági tagokra. A Körlánc valamennyi tagja postai levélben az erre a közgyűlésre invitáló meghívóban megkapta az általunk javasolt jelöltlistát. A visszajelzések alapján felsorolom a következő javasolt személyeket.
A Körlánc Egyesület új elnökének javasolták, Dr. Havas Péter urat.
Ügyvezető elnöknek, Ádám Ferenc urat.
A Körlánc Titkárának javasolták, Iványi Zsuzsannát.
Dr. Ilosvay György levezető elnök: A tisztújításhoz Szavazatszedő Bizottságot kell választanunk. Javaslom a Szavazatszedő Bizottság elnöki funkciójára Eperjesy Barnabásnét.
A Körlánc tagjai egyhangúlag elfogadták Eperjesy Barnabásnét, a Szavazatszedő Bizottság elnöki funkciójának betöltésére.
Dr. Ilosvay György levezető elnök: Javaslom a Szavazatszedő Bizottság tagjainak: Varga Istvánnét és Dávid Péternét
A Körlánc tagjai egyhangúlag elfogadták a javasolt Szavazatszedő Bizottság tagjait.
Dr. Ilosvay György levezető elnök: Megállapítom, hogy a jelölőbizottság Dr. Havas Pétert jelölte a Körlánc Egyesület új elnökének. Megkérdezem a tagságot, hogy ki az, aki egyetért, hogy Dr. Havas Péter felkerüljön a jelölőlistára.
A Körlánc tagjai egyhangúlag támogatták a javaslatot.
Megkérdezem Havas Pétert, hogy vállalja-e ezt a tisztséget?
Dr. Havas Péter: Köszönettel vállalom.
Dr. Ilosvay György levezető elnök: Megkérdezem a jelenlevőket , kíván e valaki ellenjelöltet állítani erre a pozícióra?
A Körlánc tagjai közül senki nem jelentkezett, hogy élni kíván a lehetőséggel.
Dr. Ilosvay György levezető elnök: Az ügyvezető elnöki funkcióra, Ádám Ferencre érkezett jelölés. Kérdezem Ádám Ferenc urat, hogy vállalja-e ezt a tisztséget?
Ádám Ferenc: Megtiszteltetésnek veszem.
Dr. Ilosvay György levezető elnök: Megkérdezem a tagságot, hogy ki az, aki egyetért, hogy Ádám Ferenc felkerüljön a jelölőlistára.
A Körlánc tagjai egyhangúlag támogatták a javaslatot
Dr. Ilosvay György levezető elnök: Megkérdezem a jelenlevőket , kíván e valaki ellenjelöltet állítani erre a pozícióra?
A Körlánc tagjai közül senki nem jelentkezett, hogy élni kíván a lehetőséggel.
Dr. Ilosvay György levezető elnök Az egyesült titkárának Iványi Zsuzsát nevezték meg.
Megkérdezem, hogy vállalod-e ezt a tisztséget?
Iványi Zsuzsa: Nagyon nagy megtiszteltetésnek veszem.
Dr. Ilosvay György levezető elnök: Megkérdezem a tagságot, hogy ki az, aki egyetért, hogy Iványi Zsuzsa felkerüljön a jelölőlistára?
A Körlánc tagjai egyhangúlag támogatták a javaslatot.
Dr. Ilosvay György levezető elnök: Megkérdezem a jelenlevőket , kíván e valaki ellenjelöltet állítani erre a pozícióra?
A Körlánc tagjai közül senki nem jelentkezett, hogy élni kíván a lehetőséggel.
Dr. Ilosvay György levezető elnök: Az Ellenőrző Bizottság elnöki tisztségének jelöltje Dr. Kuti István.
Megkérdezem Dr. Kuti Istvánt, hogy vállalná-e ezt a feladatot?
Dr. Kuti István: Örömmel vállalom a feladatot.
A Körlánc tagjai egyhangúlag támogatták a javaslatot.
Dr. Ilosvay György levezető elnök: Megkérdezem a jelenlevőket , kíván e valaki ellenjelöltet állítani erre a pozícióra?
A Körlánc tagjai közül senki nem jelentkezett, hogy élni kíván a lehetőséggel.

Dr. Ilosvay György levezető elnök: Köszönöm szépen. Az Ellenőrző Bizottság javasolt két tagja: Varga Attila és Tenke Józsefné.
Körlánc tagjai egyhangúlag támogatták az Ellenőrző Bizottság javasolt tagjait.
Dr. Ilosvay György levezető elnök: Szeretném kérdezni, hogy az Ellenőrző Bizottsággal kapcsolatban van-e valakinek más ellenjavaslata? Megállapítom, hogy nincs.
Megkérdezem a szavazatlapra kerülő tisztségviselőket arról, hogy kinek van valamilyen összeférhetetlensége? Megállapítom, hogy nincs.
A mostani döntésünk alapján megkérem a helyi szervezőket, hogy készítsék el a szavazó lapokat. A szavazólapon legyen rajta, hogy igen-nem-tartózkodom szavazat.

A szavazólapokat kiosztották és a titkos szavazás megkezdődött. A lebélyegzett szavazólapokat a közgyűlés résztvevői lezárt dobozba helyezték, és a Szavazatszedő Bizottság megkezdte a szavazatok összeszámlálását.

Eperjesy Barnabásné: 34 szavazat érkezett be hozzánk.
A számok tükrében:


Körlánc Egyesület elnöke:
Dr. Havas Péter
34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatot kapott
   
A Körlánc ügyvezető elnöke:
Ádám Ferenc
34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatot kapott
   
A Körlánc titkára:
Ivány Zsuzsanna
33 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatot kapott
   
Ellenőrző Bizottság elnöke:
Dr. Kuti István
33 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatot kapott
   
Ellenőrző Bizottság tagjai:
Tenke Józsefné

34 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatot kapott
Varga Attila 33 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatot kapott

 

Dr. Ilosvay György levezető elnök:
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a Körlánc Egyesület új elnöke Dr. Havas Péter, ügyvezető elnöke Ádám Ferenc, titkára Iván Zsuzsa. Az ellenőrző bizottság elnöke Dr. Kuti István, tagjai Tenke Józsefné és Varga Attila. Gratulálunk az új felállású Körlánc vezetésének.

5. napirendi pont
Egyebek

Dr. Ilosvay György levezető elnök: Ha valakinek van valamilyen bejelenteni valója, kérem tegye meg.

Dr. Havas Péter: A javaslataink a 2005-ös következő esztendővel kapcsolatos munkatervezési szempontokhoz szólnak. Ez már az új vezetőségnek és a tagságnak szól, akik hozzálátnak a munkatervezéshez. Javaslom a következőket.
- A Körlánc jövő évi tevékenységének központjában kell állnia a helyi környezeti nevelési programok megvalósításának és értékelésének a segítése.

- Változatlanul kérem a figyelmeteket, hogy a Körláncosok, iskolák, óvodák és személyek induljunk azokon a pályázatokon, amelyeket az www.om.hu megtalálhatunk, és segítsük a körláncosokat, hogy legyenek ebben tájékozottak.

- Javaslom, hogy a Körlánc honlapján is jelenjen meg a Körláncos pályázás ténye. Óvodai és iskolai programfejlesztésekről és ebben való részvételről van szó.

- Mindazoknak, akiknek gyakorlatuk, tudásuk van és van szándékuk ezt a tudást felkínálni egy távoktatás keretében pályázat során, tegyétek ezt meg. Szeptember 13-a a pályázat beadási határideje.

- A következő évtől indul az UNESCO által meghirdetett a "Fenntarthatóságra nevelés" program szerte a világban. Ehhez a Körláncnak nem lehet nem csatlakozni. A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlatát jelentő 10 év tapasztalata elegendő munició a folyamathoz való csatlakozáshoz. Hogyan tudjuk segíteni a hazai törekvéseket? Hogyan tudunk partner egyesületekkel együttműködni? Milyen fórumokat alakítsunk ki? Javaslom, hogy erről is gondolkodjon az új vezetőség. A tagság javaslatait, véleményét is szeretném kérni.

Dr. Ilosvay György levezető elnök: Van e valakinek egyéb bejelenteni valója, hozzászólása? Megállapítom, hogy nincs, a közgyűlést bezárom.

 

Kecskemét, 2004. augusztus 27.

Jegyzőkönyvvezető, az emlékeztetőt készítette:
Némethné Varga Edit

Hitelesítők
Ádám Ferencné, Dr. Kuti István

B
E
M
U
T
A
T
K

O

Z

Á

S