Programok
Menű
Természettudományokkal Európán Keresztül
Géntechnológia
Ökoiskola hálózat
Ökoiskolák
PROGRAMOK

Természettudományokkal Európán Keresztül – pedagógiai program
nemzetközi konferenciája az
Országos Közoktatási Intézetben
2000 november 18.

Előzmények:

A Science Accross Europe (SAE) program (Természettudományokkal Európán Keresztül) másfél évtizede jött létre egy angliai kezdeményezés során, az Angol Természettudományos Nevelési Társulatnak köszönhetően. Célja az volt, hogy a középiskolás tanulók a természettudományi órákon környezeti méréseket, megfigyeléseket végezzenek, majd ezeket a helyi adatokat más országokbéli tanulótársaiknak megküldjék és a kicserélt adatokat egymással összehasonlítva hiteles képet kapjanak a kontinensről. A hálózat kiterjedt mind a négy földrészre, a British Petrol (BP Amoco) által támogatott környezeti nevelési program hamarosan globálissá vált. Ezáltal létrejött a Science Accross the World, amely átfogja az Amerikai, az Ausztráliai, az Ázsiai és az Afrikai kontinenst is (www.saw.com). A célok kibővültek, ahogyan a hálózat is folyamatosan növekedett. Mind fontosabbá vált a kommunikáció, a földrész tanulóinak egymás megismerése, az Európai dimenzió beemelése a természettudományos nevelésbe- és magának a természettudományos nevelésnek társadalmi és környezeti tartalommal való integrációja. A kilencvenes évek végére a program kiterjedt a természettudományi tanórákon kívül az élő idegen nyelv órákra, az osztályfőnöki órákra és az alsótagozatra. Mintegy 2000 európai pedagógus dolgozik együtt e program keretében, Európa 1500 iskolájában. Ezzel a SAE a legszélesebbkörű európai pedagógiai programjává szélesedett.
A SAE a diákok és az iskolák közötti kapcsolatokat az Interneten, elektronikus kommunikációval szervezi, az iskolák egy regisztrációs adatbázisban szerepelnek, az oktatócsomagokat nemzetközi pedagóguscsoport dolgozza ki, majd egyeztetés után kipróbálják ezeket az egyes nemzetek- vizsgálva az adott ország tantervi követelményeihez és hagyományaihoz történő pontos illeszkedést.
A SAE rendszeres pedagógustovábbképzéseket szervez a Comenius keretében, hiszen a pedagógiai együttműködés éthosza egybeesik az Európai Uniós célkitűzésekkel.
A magyarországi bekapcsolódást az Országos Közoktatási Intézet 1996-ban kezdeményezte. Tanévenként mintegy 12-16 hazai közép-és általános iskola, közöttük önkormányzati és egyházi, budapesti és vidéki kapcsolódtak be a hálózatba. Magyar pedagógusok évről-évre részt vesznek a nemzetközi továbbképzéseken, kiadásra került a Környezeti Kapcsolatok c. kötet, amely a SAE történetét, rövid ismertetését és az egyes oktatócsomagokat tartalmazza. Évente szakmai - tudományos tanácskozáson tekintjük át és vitatjuk meg eredményeinket a résztvevő és a bekapcsolódni szándékozó pedagógusok, a neveléstudományi-pedagógiai kutatók és a pedagógusképzésséel foglalkozó felsőoktatási szakemberekkel.
Az 1999/2000 tanév tevékenységét áttekintő szakmai tanácskozást a The British Council és az Országos Közoktatási Intézet támogatta.

 

A résztvevők:

A konferencián résztvett és előadást tartott Marianne Cutler asszony, aki a Science Accross the World igazgatója és Nigel Heslop tanár úr, aki az SAE egyik megalapítója és nemzetközi szakértője.Az Országos Közoktatási Intézet épületében megtartott rendezvényen 31 hazai pedagógus, oktató, kutató és szakértő vett részt. A meghívás elsősorban a SAE hazai hálózatának tagjaira terjedt ki, akik évek óta aktívan együttműködnek az európai hálózatban. Meghívásunkra többen eljöttek a magyarországi ökoiskola hálózat intézményeiből és az ELTE-ről. Vendégünk volt a The British Council képviseletében Magyar Ildikó asszony, aki rövid beszédében a British Council pedagógiai aktivitásairól szólt.

 

A program:

A Konferencia megnyitását követően hangzott el Havas Péter igazgató, programvezető tájékoztatása a Science Accross Europe program magyarországi helyzetéről és eredményeiről. A SAE-hez a 2000 esztendőben regisztráltan tizennégy iskola kapcsolódik. Számuk bizonyára növekedni fog a kibontakozó hazai ökoiskola mozgalommal egyidejűleg, hiszen a SAE jól kiegészíti az iskolai ökologizációs programokat. Szóba került a SAE minőségbiztosításának néhány kérdése és az akkreditációra benyújtott pedagógus továbbképzés ügye is. A benyújtott program akkreditációjára heteken belűl sor kerül, a továbbképzések megkezdődhetnek a következő évben.
Bemutatásra került a magyar Internet Honlap (www.oki.hu/sae), az OKI gondozásában megjelent Környezeti Kapcsolatok című könyv, Parti Krisztina (Magyar Tereptanulmányi Központ) és Fóti Anna (Lauder Iskola, Budapest) közösen kidolgozott Másság című oktatócsomagja. A témakör szakmai tanácsadói körében vannak Csányi Vilmos akadémikus, Vekerdy Tamás igazgató is. A Másság oktatócsomag kidolgozásához és kipróbálásához más iskolák is kapcsolódási szándékukat fejezték ki.
Marianne Cutler igazgató asszony előadása a SAE nemzetközi honlapjának megújulásáról szól. A bemutatott tervek szerint a közös honlap tartalmazná az egyes bekapcsolódott országok (jelenleg 19) honlapjaihoz vezető utakat is. A hat nagy nyelven készülő honlapon lenne lehetséges a regisztráció és a programok kiválasztása. A tervek szerint az egyes témakörök adott időszakhoz kötődnének és a Központ szervezné a bekapcsolódó pedagógusok közötti munkakapcsolatokat. A regisztráció az adott iskola számára vagy teljesen ingyenes lesz (egy unit esetén) vagy mérséklődne 12 Euro-ra. A regisztráció feljogosítana az Iskolai adatbázisban való szereplésre, a témakör használatára és az információcserére. Marianne Cutler ezután a magyarországi pedagógusok véleményét kérte és megvitatták az álláspontokat e tervezetekről.
Nigel Heslop tanár úr workshopjában a nyelvek jelentőségéről, az európai kommunikációról szóló játékoké volt a főszerep. Nagy tetszést aratott az oldott játék, majd ezután Nigel Heslop , mint a SAE egyik megalapítója, bemutatta a program keletkezését, történetét, egészen napjainkig. Megtudhattuk, hogy a Science Accross Europe földrészünk legnagyobb és legnépesebb pedagógus hálózata. A SAE program egyben a természettudományos nevelés innovációs hajtómotorja is, hiszen a természettudományos tantárgyakat és a tananyagot új tartalmi elemekkel tölti meg: a társadalmi vonatkozások sokaságával. Ezáltal a természettudományos tárgyak izgalmassá, hétköznapivá és gyakorlatiassá válnak, valamint elősegítik a diákok társadalomképének, Európa-képének pontosítását, korszerűsítését. E tartalmi integráció nagy érdeklődést váltott ki a Konferencia pedagógus résztvevőiben.
Nagy jelentőségű a SAE program a kommunikációs és informatikai technológia (KIT) pedagógiai fejlesztésében, hiszen az osztályok közötti adatcserék az interneten történnek, az interneten található adatbázisok felhasználása a tanítási órákon rendszeres. A számítógép egyszerű eszközzé szelidül, miközben a diákok megszokják az elektronikus kommunikáció technikáját, megtanulják azokat az etikai szabályokat, amelyek szükségesek a közvetlen kapcsolattartásban. A diákok az informatikai műveletek során megismerik egymást, sokféle kulturális ismeretet gyűjtenek más országban élő kortársaiktól, személyes kapcsolatok szövődnek, testvériskolai partnerségek alakulnak.
A SAE tevékenység során a pedagógusok számára is megszokottá válik a tantárgyi informatikai tevékenység A gyors és az adatbázisokra épülő nemzetközi kommu-nikáció elősegíti, hogy a tananyag részévé váló információ kezelés a diákok eszköztudásává váljon.
A SAE elsősorban a diákok helyi környezetét ismerteti fel, tehát a környezeti nevelés elősegítését szolgálja. A gyerekek nemcsak saját környezeti adataikat, problémáikat és az ezekkel kapcsolatos közvéleményt ismerik meg, hanem más országokét, az Európai közös környezet sajátosságait és adatait. Ezáltal e program a fenntarthatóság pedagógiai programjai egyik leghatékonyabb elősegítőjévé válik.
Varga Attila tudományos munkatárs (OKI) szólt a hazai ökoiskolák bekapcsolódásának szükségességéről és a lehetőségekről is. Az ökoiskolák helyi programjában a SAE nemzetközi kapcsolatok elősegíthetik a globális nevelés és a fenntarthatóság pedagógiai programjának megvalósulását.
Róka András docens (ELTE Kémia Tanszéke) hozzászólásában kiemelte a kémia tanításának korszerűsítési törekvéseit a „mindennapok kémiája” oktatócsomag célkitűzéseivel összhangban. A kémia tárgy éppen az egyszerű, hétköznapi és környezeti vonatkozásaival válhat a diákok számára vonzóvá, érthetővé és hasznossá.Egy jelenlévő erdélyi tanárjelölt vendégünk felvetette, hogy szivesen közvetíti a határon túli, magyarlakta területek iskolái felé e hazai program hírét és elősegíti a Romániai iskolák bekapcsolódását.
A Konferencia pedagógus résztvevői kisebb csoportokban dolgozták fel az angliai vendégek által javasolt kérdéseket, témaköröket a SAE magyarországi jövőjével, problémáival kapcsolatban.Megállapítást nyert, hogy a SAE program hazai karrierje tovább ível, újabb iskolák bekapcsolódása várható. Az elkészült kerettanterv tartalmával és szellemiségével a SAE program jó egyezést mutat. A jelenlévők közül többen kijelentették, hogy még ebben a tanévben kérik az iskolájuk regisztrálását.

 

Következtetések, ajánlások:

A Természettudományokkal Európán Keresztül nemzetközi programnak továbbra is helye van a hazai közoktatásban. A jelenlévők a következő javaslatokat fogalmazták meg:

A SAE Programnak folyamatos fenntartásához szükséges a koordináció. Az Országos Közoktatási Intézet vállalja fel a következő tanévben a logisztikai és koordinációs központ feladatát, amelynek keretében a magyar nyelvű SAE Honlap frissítése, az országos és nemzetközi szakmai konferenciák és az akkreditált pedagógus továbbképzések előkészítése, a Környezeti Kapcsolatok című könyv második kötetének kiadása várható.
A Comenius pályázati keretben (Magyarországi Tempus Iroda) várható, hogy a hazai pedagógusok részt vehetnek a jövő évi külföldi SAE továbbképzéseken,
A Másság oktatócsomag mielőbb készüljön el és kezdődjön meg a gyakorlati kipróbálása.
Az újabban bekapcsolódó magyarországi iskolák regisztrációja idén közvetlenül az angliai központon keresztül történjen.
Készüljön el a Környezeti Kapcsolatok című kötet folytatása, amelyben helyet kaphatnának az újabb kidolgozású egységek (pl. a Biodiverzitásról szóló, a napenergia hasznosítását bemutató és más egységek.)
Kapjon a SAE hazai programja nagyobb szakmai nyilvánosságot, hiszen az iskolák számára a bekapcsolódás nyitott lehetőség, semmiféle korlátozást nem szab meg a nemzetközi együttműködés. Egyes európai országokban (pl. Ausztriában, Hollandiában) sokszázra tehető a hálózatban működő intézmények száma.A szakmai nyilvánosságban a természettudományi és környezeti neveléssel foglalkozó szakmai civil szervezetek játszhatják a főszerepet.
Készüljön az Országos Közoktatási Intézetben egy projekt-javaslat az Oktatási Minisztérium számára a Science Accross Europe program hazai fejlesztéséről és szakmai segítéséről.
A szakmai nap végén a hazai és a külföldi résztvevők érzékelték, hogy a Természettudományokkal Európán Keresztül program Magyarországon a közoktatás fejlesztésének, tartalmi modernizációjának egyik jelentős eleme.

Budapest, 2000 november 22.

Havas Péter igazgató
Országos Közoktatási Intézet, Program-és Tantervfejlesztési Központ